ARE6101-01 (2012학년도 2학기)

2012-09-01 2012-09-07
9/4

강의소개 
와이섹 등록 
(9.1)개강 (9.5 - 9.7) 수강신청 확인 및 변경 
2012-09-08 2012-09-14
9/11

장상희/이상문,
제1장: 연구과정에서의 통계학 
 
 
2012-09-15 2012-09-21
9/18

장상희/이상문,
제2장: 변인에 대한 기술 
 
 
2012-09-22 2012-09-28
9/25

장상희/이상문,
제3장: 통계적 추리하기 
 
 
2012-09-29 2012-10-05
10/2

해외출장으로 휴강 (Princeton) 
 
(9.29 - 10.1) 추석 , (10.3) 개천절, (10.4- 10.8) 수강철회 
2012-10-06 2012-10-12
10/9

장상희/이상문,
제4장: 분산분석 
 
(10.9) 학기 1/3선 
2012-10-13 2012-10-19
10/16

장상희/이상문,
제5장: 범주형 자료의 분석 
 
 
2012-10-20 2012-10-26
10/23

중간시험기간 
강의 없음 
(10.22 - 10.27) 중간시험 
2012-10-27 2012-11-02
10/30

장상희/이상문,
제6장: 두 변인간 회귀와 상관 
 
 
10  2012-11-03 2012-11-09
11/6

장상희/이상문, 
제7장: 다변인 유관분석의 논리 
 
 
11  2012-11-10 2012-11-16
11/13
제8장: 중다회귀분석 
 
(11.15) 학기 2/3 선 
12  2012-11-17 2012-11-23
11/20

시험 
오픈북 테스트 (처음부터 
중다회귀까지) 
 
13  2012-11-24 2012-11-30
11/27

시험문제 풀이

장상희/이상문,
제9, 10, 11, 12장 개요 설명 
 
 
14  2012-12-01 2012-12-07
12/4

해외출장으로 휴강 (Woodrow Wilson 
Center) 
 
 
15  2012-12-08 2012-12-14
12/11

양적연구주제 발표 
각자 준비하고 있는 
기말보고서 혹은 
논문의 자료와 분석에 
관해 30분씩 발표 및 토론. 
 
16  2012-12-15 2012-12-21
기말보고서 제출 
정해진 시간에 제출하지 
않으면 불이익을 준다 
(12.17 - 12.22) 기말시험